Mail
Home
Huisregels
Algemene Voorwaarden
Dans aan de hand
Algemene dansante vorming
Klassiek Ballet
Oreintatie
Spietsen
Volwassenen Groep
Nieuwsbrief
Agenda
Welkom nieuwe leerlingen
Welkom
Boutique
Kinderfeestjes
Fotocollage
Contact

Balletstudiodanstique

Nagelpoelweg 82 7333 NZ APELDOORN - 055-5414929 - info@balletstudiodanstique.nl

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Balletstudiodanstique - Nagelpoelweg 82 7333NZ Apeldoorn - 055-5414929 - info@balletstudiodanstique.nl - NL52INGB0659882809 - KvK.nr: 08045167

Webdesign by Val-IT

ALGEMENE VOORWAARDEN

DUUR VAN HET SEIZOEN

Het balletseizoen loopt van begin september tot half juni. Aanmelding geldt voor het gehele balletseizoen. Indien tussentijds wordt gestopt met de cursus om welke reden dan ook, is restitutie van de lesgelden niet mogelijk.

De groepen bestaan uit min. 8 en max. 16 leerlingen. Groepen die te klein worden, kunnen door de studio worden samengevoegd.

De vakanties lopen zoveel als mogelijk parallel aan de schoolvakanties van het primair onderwijs. Meer dan drie uitgevallen lessen worden ingehaald of vervangen door een door mij ingewerkte docent.

AANMELDING

Aanmelding geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Voor ieder balletseizoen dient opnieuw aangemeld te worden.

De aanmelding geldt voor het gehele balletseizoen.

Bij onvoldoende deelname aan een cursus wordt deze door de studio geannuleerd met teruggave van cursusgeld.

BETALINGEN

Betaling van de cursusgelden dient te geschieden volgens de aanwijzingen van de studio en vinden in elk geval bij vooruitbetaling plaats :

1. Bij aanmelding € 15,00 reservering kosten

2. 1e termijn voor de aangegeven datum op de rekening.

3. 2e termijn voor de aangegeven datum op de rekening.

Vervolg betalingen;

Indien in de loop van het balletseizoen wordt begonnen met de lessen, gelden dezelfde betalingen, echter wordt het 1e of 2e termijnbedrag naar evenredigheid vastgesteld op het aantal nog te volgen lessen.

Bij niet tijdige betaling heeft de studio het recht de cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen en kan de plaats worden vergeven aan een ander. Tevens heeft de studio het recht

€ 15,00 aan administratiekosten in rekening te brengen. Daarbovenop wordt een rente in rekening gebracht van 3% per maand over het totaal verschuldigde bedrag en zijn de op de invordering vallende kosten van incassering voor rekening van de te late betaler.

KORTINGEN

Bij het volgen van meerdere cursussen door dezelfde cursist wordt 20% korting verleend op het cursusgeld van de tweede, derde, etc. cursus.

Als uit 1 gezin meerdere kinderen onder de 18 jaar cursussen volgen, wordt aan het tweede of volgend kind € 24,-- korting verleend op het cursusgeld.

Bij het bepalen van de korting worden korte ingelaste cursussen en de cursus “Dans aan de hand “ buiten beschouwing gelaten.

Voor de oriëntatieklassen bestaat de mogelijkheid om in de aanmeldingsweek aan het eind van het lopende balletseizoen de volledige betaling te doen voor het gehele komende balletseizoen. In dat geval wordt een korting verleend op het cursusgeld bij contante betaling gelijktijdig met de aanmelding. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt vervallen de overige kortingsregelingen en bij tussentijdse opzegging bestaat geen recht op restitutie van het cursusgeld.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING

Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk per 31 januari. Dit moet uiterlijk 1 maand van tevoren schriftelijk worden kenbaar gemaakt. Bij tijdige tussentijdse opzegging per 31 januari hoeft het lesgeld van de 2e termijn niet betaald te worden.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Het is verboden beeld/filmmateriaal zonder toestemming op internet (bijv. you tube of hyves) te plaatsen.

Het is verboden lesmateriaal of een choreografie gemaakt door bij of in Balletstudiodanstique door wie dan ook, te gebruiken voor optredens elders.

AANSPRAKELIJKHEID

De studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zoekgeraakte goederen, ongevallen tijdens, voor en/of na de lessen.

DIVERSEN

Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de studio.

SLOTBEPALING

De huisregels en algemene voorwaarden gelden per balletseizoen en worden bij aanmelding overhandigd. Alle huisregels en algemene voorwaarden van voorgaande seizoenen zijn vervallen.Privacyverklaring Studiodanstique


Studiodanstique, gevestigd aan Nagelpoelweg 82  7333NZ apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:

Nagelpoelweg 82 7333NZ  Apeldoorn

tel. 055 5414929 / 0633314005

info@balletstudiodanstique.nl

facebook, Luci bremer


Persoonsgegevens die wij verwerken

Studiodanstique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch

- BankrekeningnummerBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@balletstudiodanstique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studiodanstique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om diensten en/of producten aan u te leveren


De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.


Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.Geautomatiseerde besluitvorming

Studiodanstique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studiodanstique ) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studiodanstique bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Personalia / adres e-mailadres / telefoonnummer   

Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap

Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap

Om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan

Bankrekeningnummer  / tenaamstelling              

7 jaar

Om te voldoen aan de belastingwetgeving Delen van persoonsgegevens met derden

Studiodanstique verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studiodanstique gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studiodanstique en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balletstudiodanstique.nl .


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Studiodanstique wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studiodanstique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  info@balletstudiodanstique.nl